Framtidens förskolor

Vi erbjuder pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år i små grupper/avdelningar.

Avdelningarna och förskolorna samarbetar och har gemensamma aktiviteter. Barnen delas in i grupper (inom eller utom avdelningsgränserna) för att tillgodose varje barns individuella behov. På varje avdelning inom förskolan finns minst en personal med pedagogisk utbildning.

Föräldrar & delaktighet

Samverkan med föräldrar är en viktig del i verksamheten. Den dagliga kontakten med föräldrar präglas av öppenhet och förtroende. Den dagliga kontakten med föräldrar är avgörande för att förskolans medarbetare ska kunna uppmärksamma varje barns behov och kunna följa upp frågeställningar och funderingar som föräldrar har. Vi ser föräldrarna som en resurs när det gäller att utvärdera och utveckla verksamheten.

Värdegrund

Vårt värdegrundsarbete sker överallt och hela tiden. De grundläggande värden som förskolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.

Vuxna respekterar barnen. Visar att deras åsikter och tankar är viktiga. Värnar om demokratiska värderingar, olikhet och mänskliga rättigheter.

Likabehandlingsplan

Som stöd för arbetet med värdegrund och likabehandling upprättar varje förskola årligen en likabehandlingsplan. För oss är likabehandlingsplanen ett viktigt verktyg i arbetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling.

Trygghet – glädje – lika värde

Kvalitetssäkring

Kvalitet och utvecklingsarbete utarbetas i en verksamhetsplan på förskolan. Vi följer läroplanens uppsatta mål för förskolan. 

GDPR

Framtidens Förskolor i Västernorrland AB följer dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Länk till >>> Läroplan för förskolan

.

FRAMTIDENS FÖRSKOLOR I HÄRNÖSAND

 

VÅR VISION: 

Vi ska vara Sveriges bästa förskola!

 

Glädje  Mod  Ansvar  Engagemang  Omtanke